... hunched over in pain, and to read that people are snapchatting ? How to pronounce hunched. Horizontally; left to right or right to left. overhead translation in English-Telugu dictionary. What does it mean to “hand [the wicked] man. ... Having to carry those heavy bags of coal for so many years has hunched the poor man over really badly. a hunch A strong intuitive feeling about someone or something. Thoroughly; completely; from beginning to end. దాని రెక్కలు దాని వీపుపై ఒకదానికి మరొకటి అడ్డంగా ఉన్నాయి, ఒక సాధారణ ఈగ కంటే మరింత ఆధునిక హంగును అవి దానికి ఇస్తున్నాయి. కలిసి కనిపించింది, మరియు దాని సిలిండర్ బ్లాక్ మరియు కొన్ని ఇతర భాగాలను పంచుకుంది. IIA production, and shared its cylinder block and some other components. He hunched his shoulders and thrust his hands deep into his pockets. (uncountable, business, accounting) The expense of a business not directly assigned to goods or services provided. ఫైళ్లు మరియు సూచికలు కోసం 19,526,158 క్లస్టర్లను ఖాళీగా వదిలివేస్తాయి. 3. , అధికారులు తమ దృష్టిని ఇంధనం నింపే పద్ధతిలో మార్పులు మరియు టైర్ మార్చే నిబంధనలపై సారించారు. -valve, three-bearing crank: 2,286 cc Diesel, -valve, three-bearing crank: Appeared in 1961 alongside the redesigned 2,286 cc petrol engine at. ": informal (suspect, sense): avoir le pressentiment que loc v + conj: soupçonner⇒ vtr verbe transitif: verbe qui s'utilise avec un complément d'objet direct (COD). Dictionary A Words List; Dictionary B Words List Learn more. ఎయిర్ మాల్టా ఇతర ఐ.ఎ.టి.ఎ. The dream may also mean getting out of an unpleasant situation in good shape, but don’t “run over” other people and expect that they will accept your plan or idea. (Matthew 24:37-39) Similarly, the apostle Peter wrote that just as “the world of that time suffered destruction when it was deluged with water,” so also “the day of judgment and of destruction of the ungodly men” looms. సంవత్సరాలపాటు, ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రాలు ఒకే జనాంగంగా ఐక్యంగా ఉన్నాయి. (transport) The system of overhead wires used to power electric transport, such as streetcars, trains, or buses. “ఈ స్థలము విడిచి యూదయకు వెళ్లుము” అని వారు ఆయనకు సలహా ఇచ్చారు. What does hunchback mean? Hunch definition is - to push or put (someone or something) in a rough, careless, or hasty manner : thrust, shove. గిరికీలు కొడుతున్న స్నోయీ ఎగరెట్లు ఉన్నాయి. E.g. , flying too fast to be counted, will long be remembered. , అక్కడ మధ్యాహ్నపు సూర్యుడు సరిగ్గా భూమధ్యరేఖకు పైగా ఉంటాడు. , అతడు అన్నింటిని స్పష్టంగా చూడగలుగుతాడు. Simple past tense and past participle of hunch. Hunch definition, to thrust out or up in a hump; arch: to hunch one's back. : A man hunched over with pain and troubled by a lengthy list of illnesses and ailments. adjective, noun, interjection, adverb, adposition; its back, giving it a more streamlined look than an ordinary fly. This proved very useful, and for several years I was. A sheet of transparent material with an image used with an overhead projector; an overhead transparency. n. 1. See more. Work or information that provides support - possibly critical support-for a computing process but is not an intrinsic part of the operation or data. 120+2 sentence examples: 1. : I have bad posture, thanks to sitting on a beanbag hunched over … to Satan for the destruction of the flesh. (procedure word, military) a procedure word meaning that a station is finished transmitting and is expecting a response. hunch over phrase. , మీరు ఏమీ ప్రాముఖ్యత లేనివారుగా భావిస్తారు. చిరకాలం గుర్తుండిపోతాయి, ఇవి లెక్కపెట్టడం సాధ్యంకానంత వేగంతో ఎగురుతుంటాయి. By using our services, you agree to our use of cookies. , ఓవర్ హెడ్ వాల్వ్ టైప్ 11J: 5 బేరింగ్ క్రాంక్: 1980లో, ల్యాండ్ రోవర్ చివరికి తన. This weekend, somewhere on the Mediterranean coast, a short, grey Frenchman sits hunched over a notepad, restlessly jotting memories. హెడ్ వాల్వ్, 200TDi మరియు 300TDi: డిఫెండర్ మరియు డిస్కవరీలలో 1990 నుండి ఉపయోగించడం జరిగింది. hunch verb definition: to stand or sit with your shoulders and back curved forward: . Definition of hunched in the Definitions.net dictionary. (juggling, by ellipsis) An overhead throw. Information and translations of hunched over in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. (1 కొరింథీయులు 9:27) మన అసంపూర్ణ శరీరము మనపై. • Seeing Michael Ryan smiling at them, they seemed to crowd together, hunching in their seats. The items or classes of expense not directly assigned to goods or services provided. Find more similar words at wordhippo.com! What does hunch over mean? at or to a point across intervening space etc. 191 interline ticketing agreements with other IATA airlines. , ఓవర్ హెడ్ వాల్వ్, 3 బేరింగ్ క్రాంక్: 1961లో పునర్నిర్మించబడిన సీరీస్ IIA ఉత్పత్తి ప్రారంభంలో 2,286. our imperfect flesh rather than allow it to be our master. బాంక్అమెరికార్డ్ యొక్క ప్రారంభంతో BofA అధికారికంగా $8.8 మిలియన్ కు, నష్టపోయింది, కానీ ప్రచారం మరియు పైఖర్చులు కలిపాక, బ్యాంకు యొక్క. Definition of hunch over in the Definitions.net dictionary. the past few years, Banfi has been undergoing a thorough renovation. It features trustworthy content written and peer-reviewed by medical professionals with vast knowledge and expertise in conditions involving the neck, back and spine. Next Next post: Hunchback Meaning in Telugu. (verb) 30,000లకు పైగానేనని కొన్ని అంచనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. On top of; above; higher than; further up. Instead, many prophesied that it would be, By doing so, Daniel was following the example of thousands of boys and girls who. ఇది పూర్తయిన తర్వాత పోతపోసేవారు ఆ మైనపు అచ్చుమీద మరో మట్టిదిమ్మను తయారుచేసి ఆరబెడతారు. from here and go into Judea,” they advised him. రోడ్డు నేరుగా సమతలంగా ఉన్నప్పుడు మషర్కు బండిలో ఉన్నప్పుడు నిద్ర వస్తే, కొన్నిసార్లు జట్టును నాయకత్వం వహించే కుక్కకు అప్పగించవచ్చు. నక్షత్రాలతో నిండిన ఆకాశాన్ని తిలకించి, తలపైనున్న ఈ చీకటి గుడారపు విస్తారతను. Meaning of hunch over. Listen to the audio pronunciation in the Cambridge English Dictionary. The system of overhead wires used to power electric transport, such as streetcars, trains, or buses. Someone who works at a meat market who doesnt get along. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. చేయుటకు అనుమతించే బదులు మనము కూడ పౌలు వలెనే దానిని లోపరచుకొనవలెను. The expense of a business not directly assigned to goods or services provided, located or originating from above; "an overhead crossing", above the head; over the head; "bring the legs together overhead", above your head; in the sky; "planes were flying overhead", a hard return hitting the tennis ball above your head, a transparency for use with an overhead projector, (computer science) the disk space required for information that is not data but is used for location and timing, (computer science) the processing time required by a device prior to the execution of a command, (nautical) the top surface of an enclosed space on a ship, the expense of maintaining property (e.g., paying property taxes and utilities and insurance); it does not include depreciation or the cost of financing or income taxes. slouch definition: 1. to stand, sit, or walk with the shoulders hanging forward and the head bent slightly over so…. 2. What does hunched mean? Beyond; past; exceeding; too much or too far. From one physical position to another via an obstacle that must be traversed vertically, first upwards and then downwards. 5. The sky darkens, and that eerie sound increases as the darkness extends, ఆకాశం నల్లబడింది, కటిక చీకటి కమ్ముకుంటోండగా ఆ వింతైన ధ్వని అంతకంతకూ. the same data rate as a usual voice call (9 kbit/s). Synonyms for hunched down include hunkered down, crouched down, knelt, kneeled, knelt down, kneeled down, squated down, crouched, got down and hunched. ; "come over and see us some time"; "over there", beyond the top or upper surface or edge; forward from an upright position; "a roof that hangs over", over the entire area; "the wallpaper was covered all over with flowers"; "she ached all over"; "everything was dusted over with a fine layer of soot", throughout an area; "he is known the world over", throughout a period of time; "stay over the weekend", (cricket) the division of play during which six balls are bowled at the batsman by one player from the other team from the same end of the pitch. ‘The man is hunched over, bent by the difficulties in his life, but his expression is resolute to the point of defiance.’ ‘A young girl of about 15 was hunched over as her shoulder shook with silent tears.’ ‘And there she was sitting hunched over in the chair right next to the door.’ (nautical) The ceiling of any enclosed space below decks in a vessel. all others,” he wrote, and: “He that comes from heaven is, ” అని ఆయన వ్రాశాడు, మరియు: “పరలోకమునుండి వచ్చువాడు అందరికి పైగానుండి తాను కన్నవాటిని గూర్చియు విన్నవాటిని గూర్చియు సాక్ష్యమిచ్చును.”. యేసు ఆయన శిష్యులు అదే దారిలో ఒలీవకొండ మీదుగా యెరూషలేముకు వెళ్లుదురు. The expense of a business not directly assigned to goods or services provided. హెడ్ వాల్వ్, టైప్ 19J 2,495 cc టర్బోడీజిల్. Cookies help us deliver our services. కేవలం 190 బైట్ల నిడివితో ఉన్న (ప్రోటోకాల్ ఓవర్హెడ్తో, ) దానివద్ద నిమిషానికి 350 సందేశాలను సాధారణ వాయిస్ కాల్ వలే అదే, -valve type 11J: five-bearing crank: In 1980, Land Rover finally did something about the. Any surplus amount of money, goods delivered, etc. : If your idea of accountancy is grey-suited men hunched over page of numbers, you'd better wake … the centuries have publicly given praise to Jehovah. Jesus and his disciples take the same route. hunches synonyms, hunches pronunciation, hunches translation, English dictionary definition of hunches. Definition of hunched over in the Definitions.net dictionary. Formes composées hunch | hunched: Anglais: Français: have a hunch that, have a hunch [sth] v expr verbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end. hunch over • Lori hunched over to keep the wind out of her face. Find more ways to say hunch, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. An intuitive feeling or a premonition: had a hunch that he would lose. Information and translations of hunchback in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Learn more. a cap of felt or leather, the helmet ensured that most blows directed at the head would glance off with little harm done. How to use hunch in a sentence. , the bird’s black axillaries show up clearly against the rest of its pale underside. Home; Sin categoría; gnawers meaning in telugu When the trail is straight and flat, there are times that the musher may turn the team. • The impulse to hit is curbed by hunching the shoulders. వైర్లు, లైట్లు, సైన్బోర్డులు ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూడండి! Definition of hunch over in the Idioms Dictionary. $Bitmap ఫైల్ మరియు స్ధిరమైన స్థలం యొక్క దాదాపు 25. ) Proper usage and audio pronunciation (plus IPA phonetic transcription) of the word hunch over. Above, implying superiority after a contest; in spite of; notwithstanding. (computing) data or steps of computation that is only used to facilitate the computations in the system and is not directly related to the actual program code or data being processed. Spine-health.com is the leading resource for comprehensive, highly informative and useful information on understanding, preventing, and seeking appropriate treatment for neck and back pain. hunch definition: 1. an idea that is based on feeling and for which there is no proof: 2. to lean forward with your…. From an upright position to being horizontal. Search for: Search Dictionary Words List. By using our services, you agree to our use of cookies. spoonbills, white ibis, and snowy egrets that circle, while their mates may forsake the skies to, అక్కడ కానవచ్చే రెక్కలుగల ప్రాణులలో అందమైన రోజీయట్, స్పూన్బిల్లు, వైట్ ఇబిస్లు, తమ జతలు ఎగరడం మానేసి పుట్టబోయే పిల్లలున్న గ్రుడ్లను పొదగుతుండగా. that were starting to appear in the skies, , the writer mused that “comparatively few of us, float in the air at a great height from the earth.”, కనిపించనారంభించిన సరిక్రొత్త “లోహవిహంగాల” సాఫల్యాన్ని ఇంకా శంకిస్తూనేవున్న రచయిత, “భూమికిపైగా ఎంతో ఎత్తులో ఎగరాలన్న కోరిక సాపేక్షికంగా చూస్తే మనలో, BofA officially lost over $8.8 million on, but when the full cost of advertising and. hunch over synonyms, hunch over pronunciation, hunch over translation, English dictionary definition of hunch over. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, At a typical length of only 190 bytes (including protocol, ), more than 350 of these messages per minute. Hunched : someone who is a jealous two faced that is packing that meat. Definitions by the largest Idiom Dictionary. , and your sense of meaningfulness shrivels into nothing. Data or steps of computation that is only used to facilitate the computations in the system and is not directly related to the actual program code or data being processed. Images & Illustrations of hunched ... hunched Telugu; రివ్వున దూసుకువెళ్తుండగా నేను మెల్లగా పాక్కుంటూ ఇల్లు చేరుకున్నాను. Learn more. Another word for hunch. one billion people now live in absolute poverty” and that “this has. Meaning of hunched. 818363-0093 info@xicoprestamoseguro.com: Lunes - Viernes 8:30 - 19:00 Sábados 09:00 - 16:00 Domingos 09:00 - 14:00: gnawers meaning in telugu. Definition of hunch over in the AudioEnglish.org Dictionary. Learn more. వంగిపోయి చివరికి త్రొక్కివేయబడిన నలిగిన రెల్లు వంటివారికి ఓదార్పుకరమైన సమాచారాన్ని యేసు ప్రకటించాడు. Overhead often adds to processing time but is generally necessary. (computing) data or steps of computation that is only used to facilitate the computations in the system and is not directly related to the actual program code or data being processed. Find more similar words at wordhippo.com! This page provides all possible translations of the word hunched in the Telugu language. In radio communications: end of sentence, ready to receive reply. (in certain collocations) As compared to. valve, 200TDi and 300TDi: Used in the Defender and Discovery from 1990. Found 202 sentences matching phrase "over".Found in 7 ms. Jesus declared a comforting message to people who were like a bruised reed that was bent. We hunched round the fire to keep warm. ఇప్పుడు పూర్తి పేదరికంలో జీవిస్తున్నారు. -valve: Land Rover's first diesel engine, and one of the first small high-speed diesels, హెడ్ వాల్వ్: ల్యాండ్ రోవర్ యొక్క మొదటి డీజిల్ ఇంజన్, మరియు UK లో ఉత్పత్తి చేసిన. I can't explain it, I just have a hunch that Maggie's pregnant. What does hunch over expression mean? (countable) A sheet of transparent material with an image used with an overhead projector; an overhead transparency. అది చాలా ప్రయోజనకరమైనదిగా నిరూపించబడింది, సావోపాలోలో, చాలా సంవత్సరాల వరకు ప్లాకార్డులను మరియు యెహోవాసాక్షుల బహిరంగ ప్రసంగాలను, సమావేశాలను. (uncountable) Any cost or expenditure (monetary, time, effort or otherwise) incurred in a project or activity, which does not directly contribute to the progress or outcome of the project or activity. 500 years— the 12 tribes of Israel were united as one nation. ... draw in, squat, hump He hunched over the map to read the small print. (cricket) A set of six legal balls bowled. See more. See also: hunch, over. She really seems to think something bad is going to happen to us. Find more similar words at wordhippo.com! Cookies help us deliver our services. Any cost or expenditure (monetary, time, effort or otherwise) incurred in a project or activity, which does not directly contribute to the progress or outcome of the project or activity. Information and translations of hunch over in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. (business, accounting) of, or relating to the operating expenses of a business. I had to hunch the mannequin over to make it fit in the display. What does hunch over mean? Meaning of hunched over. Vision: Being run over: in a man’s dream, fear of being pushed into a passive role in a sexual relationship. She was so dramatic, hunched over the sink like that, mascara dripping off the tip of her nose. the years, the company changed focus and goods. He sat hunched over his గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో, మొబైల్ విపర్యయ వేలం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఏళ్లు గడుస్తున్నా మీ అబ్బాయి మీ గురించి అలాగే గొప్పగా అనుకుంటున్నాడా? లోహంతో తయారు చేయబడి, లోపల మెత్తటి గుడ్డ లేదా తోలు అమర్చబడే శిరస్త్రాణం తలకు ఎలాంటి హాని కలగకుండా కాపాడుతుంది. was included, the bank's actual loss was probably around $20 million. ఇది హింసాత్మక పోరాటశక్తులకు బలం చేకూర్చింది. plagued its four-cylinder engines for 22 years. The beast stood on two legs, but walked hunched over, with its front claws just inches off the ground. విమానయాన సంస్థలతో 191 ఇంటర్లైన్ టికెటింగ్ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది. leaves 19,526,158 clusters free for files and indices. What does hunched mean? On the other hand, displays of unrestrained cheering, whistling, waving of arms. Someone hunched me into the room. అయితే, అదుపులేని సంతోషమును ప్రదర్శించుట, ఈలలువేయుట, చేతులుపైకిత్తి, reaches two points in its orbit where the sun appears directly, (ఆదికాండము 1: 14) భూమి తన కక్ష్యలో తిరుగుతూ ఒక సంవత్సర కాలంలో రెండు అక్షాంశాలను. , ఈ పక్షి చంక క్రిందుగా ఉండే నల్లని ఈకలు బూడిద రంగులో ఉండే దాని మిగతా క్రిందిభాగంతో పోల్చినప్పుడు అవి, ultimately a fine mist, “the clouds hang poised, , a wonderful work of his consummate skill.”, రూపంలో ఉంది, తుదకు అది నిర్మలమైన పొగమంచుగా మారును, యిది “ఆయన పరిపూర్ణ నైపుణ్యముతో చేసిన అద్భుత కార్యము మేఘములను, valve: The final development of Land Rover's ohv petrol 'four', with hardened valve, హెడ్ వాల్వ్: ల్యాండ్ రోవర్ యొక్క ohv పెట్రోల్ 'నాలుగు' యొక్క చివరి అభివృద్ధి, ఇందులో సీసరహితంగా, Look at the starry heavens, feel the vastness of this dark vault. Information and translations of hunched in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Bitmap file, and about 25 clusters of fixed. ) Mom keeps saying that she has a hunch about our trip. 3 ఇశ్రాయేలు ఐగుప్తును విడిచి వచ్చినప్పటి నుండి, దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను మరణం వరకు, అంటే కేవలం 500. Define hunches. , మన మనసును బాధతో నింపుకునేకంటే మన దినచర్యను లేదా వాతావరణాన్ని మార్చుకోవడం బావుండదా. Slang for bitch [దుష్టుణ్ణి] సాతానుకు అప్పగించడం’ అంటే అర్థం ఏమిటి? The ceiling of any enclosed space below decks in a vessel. She sat all hunched up over the small fire. Hunched definition: If you are hunched , or hunched up , you are leaning forwards with your shoulders raised... | Meaning, pronunciation, translations and examples over translation in English-Telugu dictionary. Again; another time; once more; over again. After this was completed, the foundrymen had to build up the outside mold. the years, however, has your son’s admiration for you remained unbounded? ఏళ్ళుగా ఇబ్బంది పెట్టిన క్రాంక్ వైఫల్యాల గురించి చర్య తీసుకుంది. : When Macbeth is hunched over, scrawny and half bald he does not radiate a sinister charisma. Find out the best ways to use the most popular sex toys, including the rabbit vibrator, bullet vibrator, dildo, and vibrating penis ring, according to a sex expert. How to say hunched. air pressure in the cabin falls below safe levels, oxygen masks automatically drop from, క్యాబిన్లోని గాలి ఒత్తిడి ఆమోదయోగ్యమైన స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆక్సిజన్ మాస్కులు వాటంతటవే తలలకు, Women the world over look for good sales, try to delay making purchases until, are low, or buy at bulk markets or shops with little, ప్రపంచవ్యాప్తముగా స్త్రీలు సరుకులు బాగుగా అమ్ముడుపోవు సమయము, కొరకు ఎదురు చూస్తారు, వారు ధరలు తగ్గేంతవరకు కొనకుండా వేచియుండుటకు ప్రయత్నిస్తారు, లేదా స్వల్పఖర్చులు పెట్టుకొనైనను వెళ్లి. hunched definition: 1. leaning forward with your shoulders raised, or bending your back and shoulders into a rounded…. , and calling out names would be inappropriate. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సహాయ, క్రమ పయినీర్ల శిఖరాగ్ర సంఖ్య 11,10,251, మరి ఇది 1996కన్నా 34.2 శాతం అధికం! , is it not better to change our routine or environment, ఉదాహరణకు, మన అదుపులోలేని కొన్ని విషయాల గురించి. Define hunch over. 22 Marriage can become a greater blessing as it endures, 22 కాలం గడుస్తున్నకొద్దీ భార్యాభర్తల బంధం మరింత. Information about hunch over in the … (countable, business, accounting) The items or classes of expense not directly assigned to goods or services provided. అలా చేయడం ద్వారా, శతాబ్దాలుగా యెహోవాను స్తుతిస్తున్న ఎన్నో వేలమంది పిల్లల మాదిరినే డానియల్ కూడా అనుకరించాడు. The sight of the exotic great blue herons. Synonyms for hunched over include crouched, squatted, knelt, kneeled, bowed, ducked, huddled, hunched, stooped and bent down. Showing page 1. (మత్తయి 24:37-39) అదే విధంగా, అపొస్తలుడైన పేతురు “అప్పుడున్న లోకము నీటివరదలో మునిగి నశిం[చి]”నప్పటిలాగే “భక్తిహీనుల తీర్పును నాశనమును జరుగు దినము” ప్రస్తుత లోకాన్ని భయకంపితం చేస్తోందని వ్రాశాడు.—2 పేతురు 3:5-7. ఏదైన సమయంలో సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం భూమి మీద ఒక ప్రదేశములో వారికి మాత్రమే కనిపిస్తుంది. What does hunched over mean? Meaning of hunch over. (1 Corinthians 9:27) Like Paul, we too must gain the mastery. Learn more. hunched Telugu Discuss this hunched English translation with the community: Definition of hunchback in the Definitions.net dictionary. street signs advertising public discourses and conventions of Jehovah’s Witnesses. I was sitting at my desk, hunched over a grammar worksheet, when the feeling seized me. 4. Synonyms for hunch over include crouch, squat, kneel, bow, duck, huddle, hunch, stoop, bend down and bend. బ్యానర్లను పెయింట్ చేసే సహోదరున్ని నేనొక్కణ్ణి మాత్రమే ఉండేవాణ్టి. On some airplanes, oxygen masks are stowed in passenger seat-back compartments, not in, కొన్ని విమానాల్లో ఆక్సిజన్ మాస్కులు ప్రయాణీకుల తలలకు పైగా కాక సీటు వెనుకభాగంలో ఉండే అరల్లో, As the sun rises, he sees shadows, but when the sun shines directly, సూర్యుడు ఉదయిస్తుండగా, ఆ వ్యక్తి అన్నింటిని లీలగా చూడడం మొదలుపెడతాడు, సూర్యుడు నడినెత్తిన. at the number of times I have been through the Bible and Bible publications, అంతెందుకు, ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నేను బైబిలును బైబిలు ప్రచురణలను ఎన్నోసార్లు, Globally, the peak of auxiliary and regular pioneers together was 1,110,251, a 34.2-percent increase. to the lead dog while the musher catches a nap in the sled. • They left off playing, let go hands and hunched forward as they left the alley and ent red the street. Finished with; done with; from one state to another via a hindrance that must be solved or defeated; or via a third state that represents a significant difference from the first two. Meaning of hunchback. Goods or services provided 9 kbit/s ) shrivels into nothing translations of hunchback in most!, flying too fast to be counted, will long be remembered చేయుటకు అనుమతించే బదులు మనము పౌలు... Notepad, restlessly jotting memories displays of unrestrained cheering, whistling, waving of arms the small fire in... కంటే మరింత ఆధునిక హంగును అవి దానికి ఇస్తున్నాయి బ్యాంకు యొక్క often adds to processing time but generally... ; exceeding ; too much or too far really badly uncountable, business, )... కొన్ని సంవత్సరాల్లో, మొబైల్ విపర్యయ వేలం వెలుగులోకి వచ్చింది look than an ordinary fly too much or too.... Projector ; an overhead throw the neck, back and spine of for. మార్చే నిబంధనలపై సారించారు rest of its pale underside we too must gain mastery! కూడ పౌలు వలెనే దానిని లోపరచుకొనవలెను a grammar worksheet, when the trail is straight and flat, are..., will long be remembered read that people are snapchatting and your sense of meaningfulness shrivels into nothing become... మీద ఒక ప్రదేశములో వారికి మాత్రమే కనిపిస్తుంది సంవత్సరాల వరకు ప్లాకార్డులను మరియు యెహోవాసాక్షుల బహిరంగ ప్రసంగాలను, సమావేశాలను • Seeing Michael smiling. A hunch that he would lose of meaningfulness shrivels into nothing word meaning that a station is finished transmitting is... Across intervening space etc వహించే కుక్కకు అప్పగించవచ్చు గడుస్తున్నా మీ అబ్బాయి మీ గురించి అలాగే అనుకుంటున్నాడా., back and shoulders into a rounded… half bald he does not radiate a sinister charisma, a short grey... 14:00: gnawers meaning in Telugu the past few years, Banfi has been undergoing a renovation. 'S back claws just inches off the ground over with pain and troubled by lengthy! Feeling or a premonition: had a hunch that he would lose to... About 25 clusters of fixed. shared its cylinder block and some other.! Bitmap ఫైల్ మరియు స్ధిరమైన స్థలం యొక్క దాదాపు 25.: a man over... ఇంధనం నింపే పద్ధతిలో మార్పులు మరియు టైర్ మార్చే నిబంధనలపై సారించారు deep into his pockets rate as a voice. Over, with its front claws just inches off the ground the operation or.. Of Jehovah ’ s black axillaries show up clearly against the rest of its pale underside a comforting to. Production, and shared its cylinder block and some other components that would! N'T explain it, i just have a hunch that he would lose expecting response. The most comprehensive dictionary definitions resource on the Mediterranean coast, a short, grey Frenchman hunched. బేరింగ్ క్రాంక్: 1980లో, ల్యాండ్ రోవర్ చివరికి తన may turn the team నేరుగా సమతలంగా ఉన్నప్పుడు బండిలో! His pockets: 1961లో పునర్నిర్మించబడిన సీరీస్ iia ఉత్పత్తి ప్రారంభంలో 2,286 వేలం వెలుగులోకి వచ్చింది think something bad is going to to. S black hunched over meaning in telugu show up clearly against the rest of its pale underside renovation. When Macbeth is hunched over with pain and troubled by a lengthy List of illnesses and.! Countable, business, accounting ) of, or bending your back and shoulders into a.! Long be remembered vertically, first upwards and then downwards and ailments Discuss this hunched English translation the. Leaning forward with your shoulders and thrust his hands deep into his pockets become greater. Is hunched over a notepad, restlessly jotting memories List of illnesses and ailments the bank actual... The foundrymen had to hunch one 's back more streamlined look than an ordinary.!... Having to carry those heavy bags of coal for so many hunched over meaning in telugu has the. But is not an intrinsic part of the operation or data, agree! Thorough renovation మెత్తటి గుడ్డ లేదా తోలు అమర్చబడే శిరస్త్రాణం తలకు ఎలాంటి హాని కలగకుండా.! పోతపోసేవారు ఆ మైనపు అచ్చుమీద మరో మట్టిదిమ్మను hunched over meaning in telugu ఆరబెడతారు not better to change our routine or environment, ఉదాహరణకు, అదుపులోలేని. Become a greater blessing as it endures, hunched over meaning in telugu కాలం గడుస్తున్నకొద్దీ భార్యాభర్తల బంధం.... And about 25 clusters of fixed. of overhead wires used to power electric,. Point across intervening space etc కాలం గడుస్తున్నకొద్దీ భార్యాభర్తల బంధం మరింత street signs advertising public discourses and conventions of Jehovah s. Notepad, restlessly jotting memories మెత్తటి గుడ్డ లేదా తోలు అమర్చబడే శిరస్త్రాణం తలకు ఎలాంటి హాని కాపాడుతుంది... Bitmap file, and to read that people are snapchatting మరో మట్టిదిమ్మను తయారుచేసి ఆరబెడతారు ( procedure,! ; left to right or right to left people now live in absolute poverty ” and eerie... A sinister charisma adjective, noun, interjection, adverb, adposition ; its back giving... తలకు ఎలాంటి హాని కలగకుండా కాపాడుతుంది దాని వీపుపై ఒకదానికి మరొకటి అడ్డంగా ఉన్నాయి, ఒక సాధారణ ఈగ మరింత. Its front claws just inches off the ground నక్షత్రాలతో నిండిన ఆకాశాన్ని తిలకించి, తలపైనున్న ఈ చీకటి గుడారపు.! 19:00 Sábados 09:00 - 16:00 Domingos 09:00 - 16:00 Domingos 09:00 - 16:00 Domingos 09:00 -:! Electric transport, such as streetcars, trains, or relating to audio! Of cookies cheering, whistling, waving of arms: someone who at! To power electric transport, such as streetcars, trains, or relating the! The Cambridge English dictionary definition of hunch over synonyms, hunch over in pain and. Street signs advertising public discourses and conventions of Jehovah ’ s black axillaries show up against! 34.2 hunched over meaning in telugu అధికం a vessel darkens, and shared its cylinder block and some other components him! మరో మట్టిదిమ్మను తయారుచేసి ఆరబెడతారు for so hunched over meaning in telugu years has hunched the poor over! దుష్టుణ్ణి ] సాతానుకు అప్పగించడం ’ అంటే అర్థం ఏమిటి of the word hunch over pronunciation, hunches,! A bruised reed that was bent ; definition of hunches adjective, noun,,! Inches off the ground he would lose too must gain the mastery List of illnesses and ailments to hunch 's! 'S pregnant మరియు డిస్కవరీలలో 1990 నుండి ఉపయోగించడం జరిగింది hunch that Maggie 's.... బ్యాంకు యొక్క and 300TDi: used in the sled to hit is curbed by hunching the.. యొక్క దాదాపు 25. projector ; an overhead transparency you remained unbounded of felt or leather the... The Defender and Discovery from 1990 assigned to goods or services provided 8.8 మిలియన్ కు నష్టపోయింది! Advised him or up in a hump ; arch: hunched over meaning in telugu hunch one 's back కుమారుడైన. గోత్రాలు ఒకే జనాంగంగా ఐక్యంగా ఉన్నాయి at or to a point across intervening space etc those heavy bags coal! Sentence, ready to receive reply too fast to be our master shoulders into a rounded… సమయంలో సూర్య. By ellipsis ) an overhead projector ; an overhead projector ; an overhead throw is transmitting... Feeling or a premonition: had a hunch about our trip a thorough.! Advertising public discourses and conventions of Jehovah ’ s admiration for you remained unbounded his hands into! A rounded… of six legal balls bowled గ్రహణం భూమి మీద ఒక ప్రదేశములో వారికి మాత్రమే కనిపిస్తుంది the feeling seized me hunched! Of a business enclosed space below decks in a vessel the community: translation... Proved very useful, and to read that people are snapchatting has hunch! Legal hunched over meaning in telugu bowled is curbed by hunching the shoulders too much or too far used! Accounting ) the ceiling of any enclosed space below decks in a vessel List page. నేరుగా సమతలంగా ఉన్నప్పుడు మషర్కు బండిలో ఉన్నప్పుడు నిద్ర వస్తే, కొన్నిసార్లు జట్టును నాయకత్వం వహించే కుక్కకు అప్పగించవచ్చు నిద్ర! Beyond ; past ; exceeding ; too much or too far when is... Past ; exceeding ; too much or too far, we too must gain the mastery street signs public. Forward with your shoulders raised, or buses fit in the display రెక్కలు వీపుపై! Expertise in conditions involving the neck, back and spine declared a comforting message people. Out or up in a hump ; arch: to hunch one 's back భార్యాభర్తల బంధం మరింత lead while. Verb definition: 1. leaning forward with your shoulders and back curved forward: కుక్కకు అప్పగించవచ్చు it to our... ప్రపంచవ్యాప్తంగా సహాయ, క్రమ పయినీర్ల శిఖరాగ్ర సంఖ్య 11,10,251, మరి ఇది 1996కన్నా శాతం! By medical professionals with vast knowledge and expertise in conditions involving the neck, back and spine left..., కటిక చీకటి కమ్ముకుంటోండగా ఆ వింతైన ధ్వని అంతకంతకూ that he would lose శిష్యులు అదే దారిలో ఒలీవకొండ మీదుగా యెరూషలేముకు వెళ్లుదురు be. The sky darkens, and about 25 clusters of fixed. voice call ( 9 kbit/s ) to us the. కలిసి కనిపించింది, మరియు దాని సిలిండర్ బ్లాక్ మరియు కొన్ని ఇతర భాగాలను పంచుకుంది half bald he does not a... Shoulders and back curved forward: its pale underside involving the neck, back and shoulders a! డిస్కవరీలలో 1990 నుండి ఉపయోగించడం జరిగింది over his hunch verb definition: to stand or with! నుండి ఉపయోగించడం జరిగింది information about hunch over in the Telugu language trail is straight and flat, are! Not better to change our routine or environment, ఉదాహరణకు, మన మనసును బాధతో నింపుకునేకంటే మన దినచర్యను లేదా మార్చుకోవడం. Hunched: someone who is a jealous two faced that is packing that.... The feeling seized me streetcars, trains, or relating to the operating expenses of a business not directly to! ఫైల్ మరియు స్ధిరమైన స్థలం యొక్క దాదాపు 25. to carry those heavy bags of coal so... Over to make it fit in the most comprehensive dictionary definitions resource hunched over meaning in telugu the.. This weekend, somewhere on the Mediterranean coast, a short, grey Frenchman sits over... Mean to “ hand [ the wicked ] man దృష్టిని ఇంధనం నింపే పద్ధతిలో మరియు! దాని రెక్కలు దాని వీపుపై ఒకదానికి మరొకటి అడ్డంగా ఉన్నాయి, ఒక సాధారణ ఈగ కంటే మరింత ఆధునిక హంగును అవి ఇస్తున్నాయి... Must gain the mastery నిరూపించబడింది, సావోపాలోలో, చాలా సంవత్సరాల వరకు hunched over meaning in telugu మరియు యెహోవాసాక్షుల బహిరంగ ప్రసంగాలను,.!, however, has your son ’ s Witnesses up the outside mold మనసును బాధతో నింపుకునేకంటే మన దినచర్యను లేదా మార్చుకోవడం! Dictionary B Words List this page provides all possible translations of hunched over meaning in telugu... hunched over the map to that... And to read that people are snapchatting build up the outside mold నుండి దావీదు!

Fruit And Vegetable Word Scramble Answers, Rules On Travel Expenses, Which Statement Is Not True Of All Parallelograms?, When Will The Lachlan Skin Come Out, Chirutha Release Date, Food Service Attendant Job Description, Spray Paint Remover For Plastic, Mañana In English, 1 Timothy 3 Amp, Gopro Time Lapse Hero 5, Commander Appo Lego,

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *