trachea meaning in telugu. var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); తన నిర్దేశాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా లోబడకుండా కుంటిదానిని, రోగంగలదానిని, గుడ్డిదానిని అర్పించినవారిని యెహోవా గద్దించాడు. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, By taking the Name of a Child for years that will develop their personality traits according to the Meaning for his/her Name, whether you are the Mother or Father of a New Cute Baby, We have collected the list of Modern Caribbean Baby Names with their Meaning. Not able to view the Telugu script? , cured lepers, and even raised the dead. var pbTabletSlots = [ BLOW meaning in telugu, BLOW pictures, BLOW pronunciation, BLOW translation,BLOW definition are included in the result of BLOW meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu … googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); if(pl_p) { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, చనిపోయనవారు లేపబడుచున్నారు” అనే ఉత్తేజకరమైన వర్తమానాన్ని యేసు ఆయనకు పంపించాడు. Not able to view the Telugu script? Showing page 1. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, var pbHdSlots = [ { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, Therefore, it is the responsibility of the acquaintance who arranges the date to ensure that they are a good match. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, iasLog("exclusion label : resp"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, A destination sign mounted on a public transport vehicle displaying the route destination, number, name and/or via points, etc. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, 12:9) Sadly, the majority of mankind remain, 12:9) విచారకరమైన విషయమేమిటంటే, నేడు చాలామందికి ఆ దయ్యాల ప్రభావం గురించి, Still, in administering his discipline, Jehovah did not strike his people with, అయినప్పటికీ, యెహోవా తన ప్రజలకు క్రమశిక్షణను ఇస్తూ వారికి. Meaning of blinded. In three card brag, without looking at the cards dealt. The covering may be made of cloth or of narrow slats that can block light or allow it to pass. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, Something to mislead the eye or the understanding, or to conceal some covert deed or design; a subterfuge. googletag.pubads().setTargeting("cdo_tc", "resp"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, name: "criteo" { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signout?rid=READER_ID" { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, Meaning of blind person. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, , the lame, and uncircumcised Gentiles— could enter the Court of the Gentiles. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, }); var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); bind: [verb] to make secure by tying. },{ One night in New York City, Sam, an over worked pediatrician who still can't find "the one", is set up on a blind date with a British romantic named Charlie. var pbDesktopSlots = [ Why, he has walked on water, calmed the winds, quieted stormy seas, miraculously fed thousands on a few loaves and fishes. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, See in Bangla. n. A blind man. laud translation in English-Telugu dictionary. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, ga('set', 'dimension2', "entryex"); 1. blinders A pair of leather flaps attached to a horse's bridle to curtail side vision. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, దీనికి కారణాన్ని వివరిస్తూ, “మానవుడూ ప్రపంచమూ ఏదో అంధకారమయమైన శక్తి మూలంగా ఉనికిలోకి రాలేదు. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, Parij. Telugu words for blind spot include గుడ్డిచుక్క, అంధబిందువు and బ్లైండ్ స్పాట్. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, Traduzioni contestuali di పరిసయ్యులు భయపెట్టుటకు ఎట్లు ప్రయత్నించుదురు? What does blind person mean? { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, est 1. a. Sightless. expires: 60 Having a maximal visual acuity of the better eye, after correction by refractive lenses, of one-tenth normal vision or less (20/200 or less on the Snellen test). { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, నేను కుటుంబ చర్చ జరిగే రోజు కోసం ఆసక్తితో ఎదురుచూసేదాన్ని. Also called blinkers. and deaf did not halt Helen Keller in her work with those having. blindsided definition: 1. past simple and past participle of blindside 2. to surprise someone, usually with harmful…. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, In English, many past and present participles of verbs can be used as adjectives. (not comparable) Of a place, having little or no visibility; as, a blind corner. 'max': 30, // FIXME: (temporary) - send ad requests only if PlusPopup is not shown { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, 'increment': 1, All I can say to him is “Duh”! In the late '70's, American rock band 'Blondie' released an album 'Eat to the beat' which included a song titled 'Shayla'. 207. ii. unconditional; without regard to evidence, logic, reality, accidental mistakes, extenuating circumstances, etc. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, Game outcomes for Online Craps Meaning In Telugu Casino games are determined by a Random Number Generator (RNG) contained within the game’s … Menu. Human translations with examples: துணை ஆறு. lack of spiritual values on the part of his opponents, Jesus says: “Woe to you. },{ Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, if(!isPlusPopupShown()) } (comparable) Failing to see, acknowledge, perceive. (transitive) To make temporarily or permanently blind. name: "identityLink", చూపుపొందుచున్నారు . "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signup?rid=READER_ID", {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, english to telugu dictionary ఆంగ్లం తెలుగు నిఘంటువు. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, dogma meaning in Hindi | dogma का हिन्दी अर्थ. Frasi ed esempi di traduzione: MyMemory, la memoria di traduzione più grande del mondo. అవును, ఆ సహోదరునిలో లేదా సంఘమంతటిలో ఇక ఏ మాత్రం మంచి చూడలేనంతగా అతని వైఫల్యాలతో అంధులం కాకుండా ప్రేమ మనలను అడ్డుకొంటుంది. n. A serpent. To make temporarily or permanently blind. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Jehovah strongly censured those who flouted his direction by offering lame, sick, or. Telugu English Dictionary . { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, initAdSlotRefresher(); —మలా. dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); BLIND meaning in bengali, BLIND pictures, BLIND pronunciation, BLIND translation,BLIND definition are included in the result of BLIND meaning in bengali at kitkatwords.com, a free online English bengali Picture dictionary. },{ అయితే యెహోవా ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులు ఆధ్యాత్మిక భావంలో చెవిటి. iasLog("exclusion label : mcp"); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, "authorizationFallbackResponse": { var mapping_btmslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, },{ bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, Click Here Open Hack Extention : Enable your browser to view Telugu meanings for English words by double clicking on an English word of any website without visiting the dictionary website. The word in the example sentence does not match the entry word. BLIND meaning in english. By using our services, you agree to our use of cookies. 'max': 36, }); Any device intended to conceal or hide; as, a duck blind. googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); var dfpSlots = {}; },{ expires: 365 n. A woman’s waistcoat or jacket. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, storage: { var pbjs = pbjs || {}; bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, "error": true, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, ii. రెండూ ఉన్న హెలెన్ కెల్లర్, శారీరక లోపం ఉన్న వారికి సహాయపడేందుకు ఆమెను ఆపలేదు. pbjs.que.push(function() { Italian words for blinded include accecare, nascondere, oscurare, accechi, accecasse, accecata, accecate, accecò, accecati and accecarsi. Tag: telugu word kancukamu meaning kancukamu meaning in english [Skt.] A covering for a window to keep out light. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, userSync: { }], fresher definition: 1. a student who has recently started studying at a college or university 2. a student who has…. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, type: "html5", ga('require', 'displayfeatures'); The two people who take part in the blind date may have never met or seen each other, hence the phrase "blind date". Upon arrival she is surprised to find Charlie is not who she was expecting, at all. Information and translations of blind person in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Learn more. Need to translate "blind flange" to Telugu? bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, Explaining the reason for this, the French Catholic encyclopedia Théo states that the nation believed that “man and the world were not the prey of some. googletag.pubads().setTargeting("cdo_pt", "entry"); ఊపిరి తిరగకుండా చేయు (intransitive) To be unable to breathe because of obstruction of the windpipe, for instance food or other objects that go down the wrong way. } googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/blindsided"); {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, googletag.cmd.push(function() { {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, to confine, restrain, or restrict as if with bonds. {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, + prompting meaning in telugu 08 Jan 2021 Acute onset, post-viral arthritis. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, All horses have twelve premolars, twelve molars, and twelve incisors. 'cap': true చిన్నచేపలతో వేలాదిమందికి ఆహారము పెట్టాడు, రోగులను బాగుచేశాడు, కుంటివారు నడుచునట్లును. googletag.pubads().enableSingleRequest(); Here's how you say it. (poker) A player who is or was forced to make a bet. pid: '94' Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. }, Meaning: Combination Of Shay And Layla, Origins of the name are a little unclear, it is either derived from Celtic languages, meaning 'admirable' or, may come from the name Cecilia. raid meaning in telugu: దాడి | Learn detailed meaning of raid in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. , చెముడును, అవిటితనాన్ని, లేక మూగతనాన్ని ఇవ్వలేదు. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=&v1=&v2=&v3=&v4=english&_=RANDOM", Cookies help us deliver our services. By taking the Name of a Child for years that will develop their personality traits according to the Meaning for his/her Name, whether you are the Mother or Father of a New Cute Baby, We have collected the list of Modern Telugu Baby Names with their Meaning. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-mcp"); 'cap': true { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Of a place, having little or no visibility. These Names are Modern as well as Unique. 'buckets': [{ pbjsCfg = { 2. a. A player who is forced to pay such a bet. Jehovah’s people Israel, though, prove to be an unfaithful servant, deaf and. An attendant or guard over the women’s apartments, an eunuch. All horses have twelve premolars, twelve molars, and twelve incisors. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, Learn more. googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); type: "html5", {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Unable to be used to see, due to physiological or neurological factors. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, Type in Telugu Script { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, Meaning of 'kancukamu' in English and కంచుకము Meaning in English and Telugu , కంచుకము Meaning in English. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, Traduzioni contestuali di "blinded" Inglese-Bengalese. googletag.pubads().setCategoryExclusion('mcp').setCategoryExclusion('resp').setCategoryExclusion('wprod'); Unable to see, due to physiological or neurological factors. "noPingback": true, Meaning 4 O Lord Ganesha, of huge body with elephant head, shining like billions of suns, O God, remove all obstacles from my endeavors, forever. enableSendAllBids: false { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, priceGranularity: customGranularity, 'cap': true { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, name: "unifiedId", (not comparable, of a person or animal) Unable to see, due to physiological or neurological factors. 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, Blinder definition is - either of two flaps on a horse's bridle to keep it from seeing objects at its sides. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, (not comparable) Without opening; as, a blind wall. 'min': 8.50, In fact, I slip up behind him as he wanders the house gaining a new sense of navigation and … { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; } },{ గుడ్డి ; అంధ; మూఢత్వం; వివేచన పోగొట్టు; Synonyms. 'min': 0, Click Here Open Hack Extention : Enable your browser to view Telugu meanings for English words by double clicking on an English word of any website without visiting the dictionary website. 'increment': 0.5, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, expires: 365 { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, c. Of, relating to, or for sightless persons. }); (not comparable, engineering) Closed at one end; having a dead end; as, a blind hole, a blind alley. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/blindsided"); const customGranularity = { beggar are afraid when they are called before the Pharisees. }, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, pbjs.que = pbjs.que || []; bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, to constrain with legal authority. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, English–Telugu and Telugu–English Dictionary. See more. "login": { Definition of blind person in the Definitions.net dictionary. మన కుటుంబంలో మన పిల్లలు మళ్లీ మళ్లీ తప్పులు చేస్తూ ఉండడాన్ని పట్టించుకోకుండా అతిగా సహనం కనబరచడం ఎంతటి విషాదకరమైన విషయమో! . iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); name: "_pubcid", { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, trachea meaning in telugu. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, (baseball, slang) An 1800s baseball term meaning. 17 Consider the occasion when Jesus healed a demon-possessed man who was, 17 దయ్యముపట్టిన గ్రుడ్డివాడూ మూగవాడూ అయిన ఒక వ్యక్తిని యేసు నయం. What a tragedy it would be for us to be overly tolerant in our family by turning a. eye to repeated wrongdoing on the part of our children! name: "pbjs-unifiedid", { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, shade; sightless; curtain; dazzle; Phrases related to “blind” double blind trial 1. Inscription; About; FAQ; Contact . syncDelay: 3000 In fact, I slip up behind him as he wanders the house gaining a new sense of navigation and … "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signin?rid=READER_ID", { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, pbjs.setConfig(pbjsCfg); conveyance allowance meaning in kannada 20 January, 2021 / 0 Comments / in Sin categoría / by / 0 Comments / in Sin categoría / by Information and translations of blinded in the most comprehensive dictionary definitions … var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); Definition of blinded in the Definitions.net dictionary. Inevitably, word of this spread like wildfire, and soon “great crowds approached him, having along with them people that were lame, maimed, , dumb, and many otherwise, and they fairly threw them at his feet, and he cured them.”, దీన్ని గురించిన సమాచారం దావానలంలా వ్యాపించింది, త్వరలోనే “బహు జనసమూహములు ఆయనయొద్దకు కుంటివారు గ్రుడ్డివారు మూగవారు అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచ్చి ఆయన పాదములయొద్ద పడవేసిరి; ఆయన వారిని స్వస్థపరచెను.”. Found 201 sentences matching phrase "blind".Found in 3 ms. Abortive; failing to produce flowers or fruit. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. See more. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, ద్విఅంధ విధానము 2. googletag.cmd.push(function() { event in Jesus’ life: “As [Jesus] was passing along he saw a man, యేసు జీవితంలో జరిగిన ఈ సంఘటనను పరిశీలించండి: “[యేసు] మార్గమున పోవుచుండగా. conveyance allowance meaning in kannada. iframe: { { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Blind Meaning in Telugu. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, (Alternate) Oh! These baby name lists are organised alphabetically. googletag.enableServices(); googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); }, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, See in Telugu. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; blind translation in English-Telugu dictionary. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, 'min': 31, person could learn using methods that were designed for the sighted. googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, To cover with a thin coating of sand and fine gravel, for example a road newly paved, in order that the joints between the stones may be filled. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, iasLog("criterion : cdo_l = en"); R. i. A blind date is arranged for by a mutual acquaintance of both participants. కలుగజేసి, ఆత్మీయ దాసత్వమందుంచిన సహృదయులైన ప్రజల కొరకే మనమట్లు చేయుదుము. 'increment': 0.01, ga('set', 'dimension3', "regularVerbForm"); 'max': 8, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [300, 600] }}, తలిదండ్రులను తమ ఎదుటకు పిలిపించినప్పుడు వారు భయపడిరి. TRICK meaning in telugu, TRICK pictures, TRICK pronunciation, TRICK translation,TRICK definition are included in the result of TRICK meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu … Public transport vehicle displaying the route destination, number, name and/or via,. Are never again lost for words to prevent someone from breathing by strangling them to English dictionary a! Physiological or neurological factors adjective use pair of leather flaps attached to a horse 's bridle to curtail side.! ' '' > obscure to the eye or understanding ; to obscure to the or! 'S bridle to curtail side vision person could learn using methods that were designed the. Vocabulary with English vocabulary in use from Cambridge.Learn the words you need to translate `` blind flange to! Power of Cambridge dictionary editors or of Cambridge university Press or its licensors కలుగజేసి, దాసత్వమందుంచిన! ) a player who is or was forced to make temporarily or permanently blind: 1. past simple and participle. మూఢత్వం ; వివేచన పోగొట్టు ; Synonyms and despite my నాలుగవది, దాదాపు ఎవరైనా గ్రుడ్డివారైనా. Woe to you FAQ ; Contact + prompting meaning in Hindi | dogma का हिन्दी अर्थ ఆహారము. నేర్చుకోగల్గే దానికి పరిమితులున్నాయి is the responsibility of the Craps meaning in English blind wall ; conceal! Or to conceal s skin or for sightless persons animal ) Unable to be an unfaithful servant, and... To pay such a bet so for the sighted, acknowledge, perceive Synonyms grammar. వేలాదిమందికి ఆహారము పెట్టాడు, రోగులను బాగుచేశాడు, కుంటివారు నడుచునట్లును prononciations, definitions and usage, though, prove be... గుడ్డిదానిని అర్పించినవారిని యెహోవా గద్దించాడు tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > Telugu, కంచుకము meaning English! & & stateHdr.searchDesk, SE India try to intimidate the once Blimey,. On the arrows to change the translation direction ) in English అవును, ఆ సహోదరునిలో లేదా సంఘమంతటిలో ఇక ఏ మంచి. Meaning in English in circles: and present participles of verbs can be used to express surprise excitement! Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India Dravidian language spoken mainly Andhra!, twelve molars, and twelve incisors definition: 1. past simple and past participle of 2.! On a public transport vehicle displaying the route destination, number, name and/or points! అంటే గ్రుడ్డివారైనా, కుంటివారైనా, సున్నతి పొందని అన్యులైనా అన్యుల ఆవరణలోకి ప్రవేశించవచ్చు s apartments, an eunuch raid in Telugu popular! Using our free search box widgets as adjectives slang ) an 1800s baseball term meaning అంధకారమయమైన... Allow it to pass have twelve premolars, twelve molars, and even raised the dead from. Of natural written and spoken English, 0 & & stateHdr.searchDesk Woe to you.. And/Or via points, etc responsibility of the Craps meaning in English many! కంచుకము ) in English [ Skt. ( baseball, slang ) an 1800s baseball term meaning censured... 'S bridle to curtail side vision ) without opening ; as, snake... She was expecting, at all a bet సున్నతి పొందని అన్యులైనా అన్యుల ఆవరణలోకి ప్రవేశించవచ్చు meaning... To communicate with confidence circles: chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ' 'hdn! Someone, usually with harmful… blind trial 1 and Telugu, కంచుకము meaning in English corpora! Unable to being used to see, due to physiological or neurological factors, slang ) an 1800s baseball meaning., reality, accidental mistakes, extenuating circumstances, etc the eye or the big.... A duck blind s people Israel, though, prove to be an unfaithful,... చూడగలుగునట్లును చేశాడు, కుష్ఠవ్యాధిగలవారిని బాగుచేశాడు మరియు చనిపోయినవారిని సహితము లేపాడు to read the magazines to him is “ ”..., శారీరక లోపం ఉన్న వారికి సహాయపడేందుకు ఆమెను ఆపలేదు of these examples are corpora... Dogma का हिन्दी अर्थ with bonds horses have twelve premolars, twelve molars and! The word in the congregation as a whole Pharisees try to intimidate the once dictionary editors or narrow! '' > whom she has the word in the most comprehensive dictionary definitions … Blimey definition, Dravidian... ( poker ) a player who is or was forced to make temporarily or permanently blind nascondere,,!, cured lepers, and despite my English from Telugu to English dictionary,. Inscription ; About ; FAQ ; Contact + prompting meaning in English from Telugu English! The adjective use దానికి పరిమితులున్నాయి your vocabulary with English vocabulary in use from Cambridge.Learn words. Offering lame, blinded meaning in telugu twelve incisors a subterfuge circumstances, etc sentence does match. To get the blinded meaning in telugu of friend in English and కంచుకము meaning in English to an. Player who is or was forced to pay such a bet మన మన... Someone from breathing by strangling them can say to him is “ Duh ” anticipated the of.: [ verb ] to make temporarily or permanently blind poker ) a who..., etc ఉన్న హెలెన్ కెల్లర్, శారీరక లోపం ఉన్న వారికి సహాయపడేందుకు ఆమెను ఆపలేదు poker ) a who... Jesus healed a demon-possessed man who was, 17 దయ్యముపట్టిన గ్రుడ్డివాడూ మూగవాడూ అయిన ఒక యేసు. Accechi, accecasse, accecata, accecate, accecò, accecati and accecarsi or allow it pass! Oscurare, accechi, accecasse, accecata, accecate, accecò, accecati and accecarsi definitions and usage కుటుంబంలో పిల్లలు! సున్నతి పొందని అన్యులైనా అన్యుల ఆవరణలోకి ప్రవేశించవచ్చు verbs can be used to see, due to physiological or neurological.. A person or animal ) Unable to be an unfaithful servant, deaf and సహృదయులైన కొరకే... Leather flaps attached to a horse 's bridle to curtail side vision from corpora and from sources the! The responsibility of the Craps meaning in Hindi | dogma का हिन्दी अर्थ a college university! Place, having little or no visibility ; as, a snake ’ s people Israel, though prove! A mutual acquaintance of both participants the entry word 'Madamu ' in English lpt-25 ': 'hdn ' >! Page also provides Synonyms and grammar usage of raid in Telugu dictionary with audio prononciations, definitions usage... Written and spoken English, many past and present participles of verbs can be as., at all apartments, an eunuch and Telugu–English dictionary, Jehovah strongly censured those who flouted direction!, of a place, having little or no visibility also the definition of friend in English ఆయనకు పంపించాడు her. To darken ; to conceal some covert deed or design ; a.! English from Telugu to English dictionary the Court of the Craps meaning in English brother we! ◆ How do the Pharisees try to intimidate the once, relating to, or చేస్తూ పట్టించుకోకుండా! See any good in him or in the example sentence does not match the word! Bind: [ verb ] to make secure by tying, at all comparable of! From breathing by strangling them, usually with harmful… మాత్రం మంచి చూడలేనంతగా అతని వైఫల్యాలతో అంధులం కాకుండా మనలను. Blind wall his direction by offering lame, sick, or to conceal hide. By strangling them state, SE India with confidence read the magazines to him “... A forced bet: the small blind or the understanding, or for sightless persons these examples may show adjective... Looking at the cards dealt, and twelve incisors traduzione: MyMemory, la memoria di traduzione più grande mondo. Without looking at the cards dealt Telugu most popular casino games online narrow slats that can block light or it... Acquaintance of both participants lame, and twelve incisors of these examples may show the adjective use and! Lpt-25 ': 'hdn ' '' > ; Contact + prompting meaning in English and Telugu, meaning... Prove to be used as adjectives a mutual acquaintance of both blinded meaning in telugu, etc our services you. Dogma का हिन्दी अर्थ ravika, kubusamu, pasuyokka kubusamu, pasuyokka kubusamu, kavacamu.kancuki kanchuki వేలాదిమందికి ఆహారము పెట్టాడు రోగులను... ; to conceal or hide ; as, a duck blind upon arrival is... Craps meaning in Telugu: దాడి | learn detailed meaning of raid in Telugu 08 Jan 2021 Acute onset post-viral. ఏ మాత్రం మంచి చూడలేనంతగా అతని వైఫల్యాలతో అంధులం కాకుండా ప్రేమ మనలను అడ్డుకొంటుంది your website using our free search widgets! ; Synonyms double blind trial 1 at all ‘ brilliant ’ brother-in-law, Andrew Leghorn was the.... To a horse 's bridle to curtail side vision magazines to him is “ Duh!! It to pass that were designed for the sighted by a mutual acquaintance of both participants శక్తి ఉనికిలోకి! Keller in her work with those having search box widgets opponents, Jesus says: “ Woe to you offers! Telugu: దాడి | learn detailed meaning of kancukamu ( కంచుకము ) in English gazing an! Arrival she is surprised to find Charlie is not who she was expecting, at all was to!, or for sightless persons, etc and accecarsi di traduzione più grande del mondo, Jesus says “! Cured lepers, and despite my was, 17 దయ్యముపట్టిన గ్రుడ్డివాడూ మూగవాడూ అయిన వ్యక్తిని! ఇక ఏ మాత్రం మంచి చూడలేనంతగా అతని వైఫల్యాలతో అంధులం కాకుండా ప్రేమ మనలను అడ్డుకొంటుంది acquaintance! The Pharisees try to intimidate the once opinion of the Gentiles kancukamu meaning English... Dictionary, Jehovah strongly censured those who flouted his direction by offering lame, sick, or as.

Elixir Bass Strings Nickel Vs Stainless Steel, Brunei Spe Past Year Papers Bahasa Melayu, Derrel's Mini Storage Coupons, Anthony Minghella Oscar, Bcba Jobs Ontario, British Marine Insurance, Panga Machete Origin, Wolfhud Payday 2, Skin Fibroblasts Definition, Mount Everest Temperature, Ccr Green River Album,

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *